AGENDA

27 novemer 2020 - MissieMinder

MissieMinder

Ga op 27 november op #MissieMinder en laat leerlingen tijdens deze nieuwe MOS-actiedag kennismaken met bewust verbruiken. De dag valt niet toevallig in de Europese week van de afvalvermindering en op Black Friday. Dit jaar staat #MissieMinder in het teken van voedselverlies. 

Op de MOS-website vind je inspirerende acties om uit te kiezen, het verhaal over Pira de Rat die zich volpropte met voedselresten en promotiemateriaal om jullie actie kenbaar te maken.

Meer info

 

Winnaars Food Waste Awards 2020

Een Gentse plukkaart, scholieren die de eigen schoolmaaltijden doorlichten en witloof kroketten: drie terechte winnaars van de Food Waste Awards 2020!

18 maart 2020 - Food Waste Fest - Brussel - ANNULATIE

Nieuwe datum binnenkort gekend!

In navolging van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, werd het Food Waste Fest 2.020 van 18 maart geannuleerd.

Organisatoren: FoodWIN, het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies en Interreg NWE Food Heroes

Meer info en programma: www.foodwastefest.com

Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid stelde het dossier ‘Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens' samen. Dit dossier vat de belangrijkste inzichten en de best beschikbare cijfers over voedselverlies bij Vlaamse huishoudens samen.

Samenwerking tussen voedseldistributieplatformen en logistieke sector

De afgelopen jaren ontvingen sociale organisaties actief in de herverdeling van voedseloverschotten alsmaar meer giften vanuit de voedingsindustrie en -distributie. Dit is zowel vanuit sociaal als vanuit ecologisch oogpunt een positieve evolutie. Organisatorisch wordt het er, gezien de volumestijging en het groeiende aantal schenkers, uiteraard niet gemakkelijker op. Het kanaliseren van de overschotten is een complexe uitdaging geworden.

Hoe kunnen de logistieke sector en een digitaal platform hiervoor een oplossing bieden? Dat  werd onderzocht door VIL, Rebel en Vengo, in opdracht van het Departement Omgeving en de OVAM.

Het onderzoeksrapport en een overzicht van alle voedseldistrubutieplatformen in Vlaanderen kan je hier downloaden.

pdf bestandVoedseldistributieplatformen en logistiek_eindrapport.pdf (930 kB)

pdf bestandDistributieplatformen in Vlaanderen.pdf (518 kB)

Openbaar onderzoek 'Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025'

OVAM houdt openbaar onderzoek 'Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025'

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe pdf bestandActieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025.pdf (2.69 MB) moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de sectoren om samen voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair aan te pakken in Vlaanderen de komende 5 jaar.

Alle betrokken sectororganisaties, overheden, VVSG/Interafval, onderzoeksinstellingen,… hebben actief meegewerkt aan deze ontwerp plantekst. Er is een omgevingsanalyse opgemaakt die een overzicht geeft van de aanpak in de omringende regio’s evenals een marktanalyse van de biomassastromen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de milieudiensten van de lokale besturen. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020. Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be. OVAM maakt een verslag van de reacties en zal dit samen met het aangepaste ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering eind dit jaar.

Resultaten 2019

Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken 2019 vind je in het voortgangsrapport xlsx bestandVoortgangsrapportage_ketenroadmap_voedselverlies_2019_def.xlsx (204 kB)

Persbericht van 16 maart 2020: pdf bestand20200316 Persbericht Ketenroadmap Voedselverlies rapport 2019.pdf (284 kB)

Cijfers voedselverliezen in Vlaanderen

Een tweede monitoringsrapport biedt inzicht in de efficiëntie waarmee de agrovoedingsketen omgaat met voedselgrondstoffen in 2017. Het betreft een vervolgmeting van de nulmeting in 2015. Het rapport bevat cijfergegevens voor de schakels visserij, veilingen, voedingsindustrie, retail en huishoudens. Ondanks het feit dat er geen volledig ketenbeeld beschikbaar is, zien we positieve signalen in de gemonitorde schakels.

Voedselverlies in personeelsrestaurants Vlaamse overheid daalt met een kwart

Eind 2019 is er opnieuw een voedselverliesmeting uitgevoerd in 10 personeelsrestaurants van de Vlaamse overheid. Het voedselverlies, uitgedrukt in verlies per passage, is van 65g in 2014 en 50g in 2018 nog verder gedaald naar 37g in 2019. Dit betekent op een jaar tijd een daling met maar liefst 26%.

Meer cijfers?

Kostbare Kost - Aan de slag voor minder voedselverlies

De educatieve pakketten van Kostbare kost voor kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs zetten je op weg naar minder voedselverlies op school. Naast achtergrondinformatie krijg je inspirerende voorbeelden uit de praktijk en concrete acties om met de leerlingen, het schoolteam én de schoolomgeving aan de slag te gaan. Hoe maak je je leerlingen bewust van het probleem? Hoe meet je het voedselverlies op school? Kan de refterindeling zorgen voor minder voedselverspilling? Wat vang je aan met kliekjes? Wat kunnen partners in de schoolomgeving betekenen? Hoe maak je een wormenbak? En wat is het nut van kippen op school?

Kostbare kost werd ontwikkeld door MOS, in samenwerking met Djapo (tekst) en ImpressantPlus (vormgeving).

Over voedselverlies.be

De Vlaamse overheid en partners uit de landbouwsector, voedingsindustrie, distributiesector, catering, horeca en consumentenorganisaties bundelen de krachten om het voedselverlies terug te dringen.

Op deze website ontdek je welke acties ze ondernemen en wat je zelf kunt doen!

De nieuwsbrief voedselverlies houdt je op de hoogte van komende studiedagen, nieuwe onderzoeksresultaten en internationale ontwikkelingen. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!